Scroll Top

“DIGIORCH”: Μουσική δωματίου με το ΤΡΙΟ ΠΑΝΤΟΥΜ

"DIGIORCH": Μουσική δωματίου με το ΤΡΙΟ ΠΑΝΤΟΥΜ

Πότε

16 Ιουνίου 2023    
21:00

Πού

Τύπος Εκδήλωσης

Το Τρίο Παντούμ αποτελείται από τους Ανδρέα Παπανικολάου (βιολί), Άγγελο Λιακάκη (βιολοντσέλο) και Τίτο Γουβέλη (πιάνο).

Έχοντας ο καθένας τους σε ατομικό επίπεδο πλούσια δράση στον χώρο της μουσικής δωματίου, οι τρεις μουσικοί συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2017 εκτελώντας το Τρίο του Ravel στο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων.

Έκτοτε το Τρίο Παντούμ (του οποίου το όνομα προέρχεται από το ομώνυμο δεύτερο μέρος του Τρίο του Ravel αλλά και από το ομώνυμο έργο του Γιώργου Σισιλιάνου) αναπτύσσει σταθερή συναυλιακή δραστηριότητα με εμφανίσεις σε πολλές αίθουσες της χώρας, ερμηνεύοντας ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, από τον Haydn ως τον Schnittke.

Το Τρίο έχει συμμετάσχει σε συναυλίες μουσικής δωματίου οργανωμένες από σημαντικούς φορείς, όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Ωδείο Αθηνών και το Φεστιβάλ Αθηνών. Τον Φεβρουάριο του 2020 συνέπραξε στο Τριπλό Κοντσέρτο του Beethoven με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

 

ΕΡΓΑ
Joseph Haydn Τρίο με Πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, Hob. XV:26
(1732-1809)

i. Allegro

ii. Andante cantabile

iii. Finale: Tempo di Minuetto

Dmitri Shostakovich Τρίο με Πιάνο αρ. 1 σε ντο ελάσσονα, έργο 8
(1906-1975)

Johannes Brahms Τρίο με Πιάνο αρ. 1 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 8 (εκδοχή 1889)
(1833-1897)

i. Allegro con brio

ii. Scherzo: Allegro molto

iii. Adagio

iv. Finale: Allegro

 

Αίθουσα : Μελίνα Μερκούρη, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ)
Ημερομηνία : Ιούνιος 16, 2023
Σύνδεσμος : ΚΩΘ
Ώρα : 21:00
Διάρκεια : 2 Ώρες, έναρξη
Εγγραφή Δωρεάν
Facebook-f
Ημερίδα-Workshop

 

 

 

Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης – DIGI-ORCH.

Το έργο «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης – DIGI-ORCH» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ6ΥΒΠ-00416, ΜΙS 5056218).

Περίληψη έργου.

Το κοινό μιας συναυλίας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, πέρα από τη συνήθη απόλαυση της μουσικής, εμπλουτίζει αυτή του την εμπειρία με μέσα και δυνατότητες που αξιοποιούν ένα απλό εύχρηστο εργαλείο, όπως

το smartphone. Έτσι γεφυρώνεται η καθημερινότητά του με την ιδιότυπη εμπειρία μιας συναυλίας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσα από μια διαδικασία που έχει στοιχεία διαδραστικότητας, εξάπτει την

περιέργεια, αιφνιδιάζει ευχάριστα και αξιοποιεί γνωστές καθημερινές πρακτικές της ψηφιακής τεχνολογίας.

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και να λειτουργεία σε πραγματικές συνθήκες ενός καινοτόμου συστήματος, που επιτρέπει την οπτικοποίηση πληροφοριών τόσο των έντυπων προγραμμάτων που αφορούν τις

Συναυλίες, όσο και των εντύπων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΩΘ, με την βοήθεια έξυπνων κινητών συσκευών (tablets και smartphones). Μέσα από την οθόνη της συσκευής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να οπτικοποιήσει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που περιλαμβάνει το κείμενο των εντύπων, “υπερθέτοντας” φωτογραφίες, στατικές/κινούμενες εικόνες, video και αρχεία ήχου πάνω στο έντυπο.

Τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα για την ανάπτυξη και την επίδειξη του τελικού πρωτοτύπου, συλλέχθηκαν, ταξινομήθηκαν και θα επιλέχθηκαν από το ΚΩΘ με βάση τις

προδιαγραφές που προσδιορίστηκαν. Για την κωδικοποίησή του χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα και μορφότυπα. Η δόμηση και τεκμηρίωση κάθε μονάδας περιεχομένου έγινε σύμφωνα με κοινά αποδεκτούς

τύπους περιεχομένου και πρότυπα μεταδεδομένων. Τα βασικά τμήματα του συστήματος είναι η βάση δεδομένων, το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου και το σύστημα παρουσίασης περιεχομένου.

Το έργο είναι καινοτόμο και ιδιαίτερα πρωτότυπο για τους οργανισμούς που υπηρετούν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Η ενσωμάτωση

νέων τεχνολογιών που δεν απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και έχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για χρήστες κι ανταγωνιστές. Δίνει τη δυνατότητα στο ΚΩΘ να επικοινωνήσει με

τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό με το κοινό του, τόσο πριν όσο και μετά την συμμετοχή του στις συναυλίες, στα σεμινάρια και στα εκπαιδευτικά προγράμματά του.

Επιπλέον, μέσω του συστήματος το ΚΩΘ προσεγγίζει το νεανικό κοινό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τέτοιου είδους τεχνολογίες. Το έργο έχει μεγάλη διείσδυση στο δυνητικό κοινό

των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του ΚΩΘ. Ιστοσελίδα έργου: https://digiorch.eu/

Φορείς υλοποίησης.

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης – Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – ΑΠΘ.

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Beetroot Design Group.

Vision Business Consultants.

 

 

Development of a model system for the visualisation of information of the cultural activities and events of the Thessaloniki State Conservatory – DIGI-ORCH.

The project «Development of a model system for the visualisation of information of the cultural activities and events of the Thessaloniki State Conservatory  – DIGI-ORCH» was implemented in the framework of the Special Actions “Aquaculture” – “Industrial Materials” – “Open Innovation in Culture” and co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and by national resources through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK) (Τ6ΥΒΠ-00416, ΜΙS 5056218).

Abstract.

The audience of a concert or educational programme, beyond the usual enjoyment of music, enriches this experience with means and capabilities that make use of a simple handy tool such as a smartphone. Thus its everyday life is bridged with the unique experience of a concert or educational program through a process that has elements of interaction, exudes curiosity, pleasantly surprises and uses well-known daily practices of digital technology.

The aim of the project is to develop and operate in real time an innovative system that will allow the visualization of printed concert programs and educational program brochures of the Thessaloniki State Conservatory (TSC) with the use of smartphones. Through the device’s screen, the person will be able to visualize more information than those included in a printed document, by “overlaying” photographs, static/animated images, video and audio files.

The available data and the data to be included in the system for the development and demonstration of the final prototype will be collected, classified and selected by TSC on the basis of specifications to be determined. Coding is based on international standards and formats. The structure and documentation of each content unit will be based on commonly accepted content types and metadata standards. The basic parts are the database, the content management system, and the content presentation system.

The project is innovative and particularly original for the organizations that serve cultural education and the performing arts in Greece and in Europe. Incorporating new technologies that do not require special skills and yield impressive results are estimated to make it particularly attractive to users and competitors. Ιt provides TSC with the opportunity to communicate directly and effectively with its audience before and after the concert or educational program.  In addition, it is envisaged through the system that TSC will approach young audiences familiar with such technologies. https://digiorch.eu/

Partners.

Laboratory of Photogrammetry and Remote Sensing, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Thessaloniki State Conservatory.